• Mac OS 下 NVM 的安装与使用

  发表于 2020-11-27 10:41浏览6 • 评论0条 • 0人点赞 • 0人收藏

  11月

  27

  技术分享

  1、安装 nvm,有两种安装方式

     
  curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.37.1/install.sh | bash
    
  

     
  wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.37.1/install.sh | bash
    
  

  2、vi ~/.bash_profile 设置环境变量

     
  export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
  [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
    
  

  3、完成

     
  nvm -v // 0.37.1
    
  

评论列表(有0条评论)

 • cpsblog
 • Do you like me?

 • 热门文章
 • 推荐文章
 • 最新文章